MCU
小さなRTOSみたいなものを動かす/1 システム初期化
小さなRTOSみたいなものを動かす/2 ディスパッチ処理
小さなRTOSみたいなものを動かす/3 タイマー割り込み
小さなRTOSみたいなものを動かす/4 システムコール(1)
小さなRTOSみたいなものを動かす/5 システムコール(2)
小さなRTOSみたいなものを動かす/6 システムコール(3)
小さなRTOSみたいなものを動かす/7 システムコール(4)
小さなRTOSみたいなものを動かす/8 インクルード・ファイル

小さなRTOSみたいなものを動かす/4 システムコール(1)


ここから、システムコールです。

00282 ;=====================================================================
00283 ;
00284 ; システムコール群
00285 ;
00286 ;=====================================================================
00287     ;
00288     ;
00289     ;-------------------------------------------------------------
00290     ; タスクの登録、TCB初期化
00291     ;
00292     ; INP: er0=タスク情報テーブルの先頭アドレス
00293     ; OUT: なし
00294     ;   ER0=保護されず
00295     ;-------------------------------------------------------------
00296     .global _reg_tsk
00297 _reg_tsk:
00298     push.l er6           ;
00299     push.l er5           ;
00300     push.l er4           ;
00301     push.l er3           ;
00302     push.l er2           ;
00303     mov.l  @er0,er2        ; タスク数
00304     beq   reg_ts9         ; タスク数=0
00305     adds  #4,er0         ;
00306     mov.b  r2l,@max_tsk_num    ;
00307     mov.l  #_TCB_TOP,er6      ; TCB先頭アドレス
00308 reg_ts1:
00309     mov.b  #COND_SLEEP,r2h     ; SLEEP状態(wup_tsk()待ち)
00310     mov.b  r2h,@er6        ;
00311     adds  #1,er6         ;
00312     ;
00313     mov.b  #0xff,r2h        ; SEMAPHO
00314     mov.b  r2h,@er6        ;
00315     adds  #1,er6         ;
00316     ;
00317     sub.w  e2,e2          ; WakeUpカウンタ
00318     mov.w  e2,@er6         ;
00319     adds  #2,er6         ;
00320     ;
00321     mov.l  @er0,er5        ; TASKスタートアドレス
00322     adds  #4,er0         ;
00323     mov.l  @er0,er4        ; STACK領域の先頭アドレス
00324     adds  #4,er0         ;
00325     mov.l  @er0,er3        ; STACKサイズ
00326     adds  #4,er0         ;
00327     ;
00328     add.l  er3,er4         ; ER4=スタックサイズ + STACK領域先頭アドレス
00329     mov.l  er5,@(-4,er4)      ; スタックに実行アドレスを積む
00330     sub.l  #CTX_SIZ,er4      ; SPの補正
00331     mov.l  er4,@er6        ; TCBのスタックポインタ値
00332     adds  #4,er6         ;
00333     ;
00334     sub.l  er5,er5         ; ER5<-0
00335     mov.l  er5,@er6        ; TCBのタイマー値
00336     adds  #4,er6         ;
00337     ;
00338     dec.b  r2l           ;
00339     bne   reg_ts1         ; 次のTCB
00340 reg_ts9:
00341     pop.l  er2           ;
00342     pop.l  er3           ;
00343     pop.l  er4           ;
00344     pop.l  er5           ;
00345     pop.l  er6           ;
00346     rts               ;
00347     ;


00348     ;-------------------------------------------------------------
00349     ; セマフォの登録と初期化
00350     ;
00351     ; INP: er0=セマフォ情報テーブルの先頭アドレス
00352     ; OUT: なし
00353     ;-------------------------------------------------------------
00354     .global _reg_sem
00355 _reg_sem:
00356     push.l er6           ;
00357     push.l er2           ;
00358     mov.b  @er0,r2l        ; セマフォ数
00359     beq   reg_se9         ; セマフォなし
00360     adds  #1,er0         ;
00361     mov.b  r2l,@max_sem_num    ;
00362     mov.l  #_SEM_TOP,er6      ; セマフォテーブルの先頭
00363 reg_se1:
00364     mov.b  @er0,r2h        ; 資源数
00365     adds  #1,er0         ;
00366     mov.b  r2h,@er6        ; セマフォ初期値
00367     adds  #1,er6         ;
00368     mov.b  r2h,@er6        ; セマフォカウンタ値
00369     adds  #1,er6         ;
00370     dec.b  r2l           ;
00371     bne   reg_se1         ;
00372 reg_se9:
00373     pop.l  er2           ;
00374     pop.l  er6           ;
00375     rts               ;

小さなRTOSみたいなものを動かす/5

最終更新のRSS
Last-modified: 2010-03-26 (金) 17:55:48 4067日前
HTML convert time: 0.041 sec.